Taisyklės ir sąlygos

PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.dovanamedziotojui.lt (toliau dovanamedziotojui.lt) susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir kitus duomenis, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“ bei per nustatytą terminą padaro pavedimą į Pardavėjo nurodytą sąskaitą, sumoka per atsiskaitymų platformą makecommerce.lt , sumoka atsiimdamas prekę grynaisiais arba kortele.

1.4. Pirkti dovanamedziotojui.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, jis turi teisę pirkti prekes dovanamedziotojui.lt internetinėje parduotuvėje.

 1. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje dovanamedziotojui.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis:

2.1.1. Fizinis asmuo: vardą, pavardę, adresą, miestą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;

2.1.2. Juridinis asmuo: įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą(taikoma PVM mokėtojams), adresą, miestą, telefono numerį, el. pašto adresą, atstovaujančio asmens vardą, pavardę.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.6. Remiantis Taisyklių 6.1.1.2.ir 6.1.2.2. punktu, Pardavėjo ar kurjerinio pašto darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, sutinka su šiomis Taisyklėmis, padaro pavedimą į Pardavėjo nurodytą sąskaitą, sumoka per atsiskaitymų platformą makecommerce.lt arba sumoka atsiimdamas prekę grynaisiaisar kortele.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma dovanamedziotojui.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes bei jų siuntimo išlaidas.

4.2. Priimti prekes arba atsiimti Pirkėjo pasirinktame paštomate.

4.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo metu, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

4.4. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.5. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.6. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje dovanamedziotojui.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

 1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės dovanamedziotojui.lt teikiamomis paslaugomis.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja perduoti kurjeriui pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu arba į Prikėjo pasirinktą paštomatą.

5.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

5.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.7. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

5.8. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi dovanamedziotojui.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5.9. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, dovanamedziotojui.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

5.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 1. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

6.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai pateikti nedarbo ar švenčių dienomis bus pradėti vykdyti sekančią darbo dieną po nedarbo ar šventinių dienų.

6.2. Užsakymai priimami tik naudojantis internetine parduotuve www.dovanamedziotojui.lt.

6.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 48 valandas nuo užsakymo patvirtinimo. Siunta pradedama ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

6.5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 48 valandų  užsakymas anuliuojamas.

6.6. Atsiskaitymai galimi euro valiuta.

6.7. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

6.7.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema arba iš banko skyriaus į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.

6.7.2. Apmokėjimas naudojantis Swed, Seb, Luminor, Citadelės, Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa / MasterCard mokėjimo kortelėmis. Mokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt mokėjimu platforma

6.7.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais arba kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.

6.8. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį.

Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

 1. Prekių pristatymas.

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo partnerio UAB”Omniva LT” teikiamomis prekių pristatymo į pasirinktą paštomatą paslaugomis.

7.1.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

7.1.2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.1.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba įpareigoti tai padaryti užsakymo metu nurodytą asmenį. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir kurjeriui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.1.2.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos kurjeriniu paštu per 1-3 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo, jei užsakymas buvo apmokėtas iki darbo dienos 11:30 val. Vėliau tą dieną gauti apmokėti užsakymai išsiunčiami tik sekančią darbo dieną. Savaitgalį suformuoti ir apmokėti užsakymai renkami, ir kurjeriui atiduodami pristatyti tik pirmadienį.

Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

7.1.2.4. Prekes siunčiame naudodamiesi partnerio UAB”Omniva LT” teikiamomis prekių pristatymo paslaugomis. Siuntos kainas nustato siuntų tarnyba. Už vėlavimą pristatyti prekes Pardavėjas neatsako.

7.2. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.3. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7.4. Pirkėjas nedelsiant privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

 1. Prekių kokybė, garantijos.

8.1. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.

8.2. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

8.3. Gautos prekės spalvos gali skirtis nuo pavaizduotų internetinės parduotuvės nuotraukoje, jei nėra išskirta galimybė Pirkėjui konkrečiai pasirinkti norimos spalvos prekę.

 1. Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus. Šių akcijų taisyklės nurodomos atskirai.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į “šlamšto” (SPAM) katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

 1. Apsikeitimas informacija.

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.1. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas.

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos arba grąžinamos. Nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es) Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Nekokybiškas prekes galima grąžinti jei trūkumai nustatyti per produkto tinkamumo vartoti terminą.

11.3. Pirkėjui grąžinant ar keičiant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

11.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

11.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 11.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

11.6. Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui už Pirkėjo atsisakytas prekes sumokėtus pinigus į Pirkėjo sąskaitą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

11.7. Grąžinant ar keičiant kokybiškas prekes, Pirkėjui negrąžinamos jo sumokėtos Pardavėjui prekių pristatymo išlaidos.

11.8. Grąžinant ar keičiant prekes, prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

 1. Baigiamosios nuostatos.

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Prekių Pristatymas

Interneto parduotuvėje dovanamedziotojui.lt užsakytas prekes pristatome visoje Lietuvoje. Jūsų patogumui, siūlome kelis pristatymo būdus:

prekių atsiėmimas „Omniva” paštomate

Jei prekes norite gauti būtent Jums patogiu metu, o taip pat už prekių pristatymą mokėti mažiau, savo užsakymą galite atsiimti iš Jums artimiausio Omniva paštomato. Prekių užsakymo metu Jums tereikia pasirinkti Jums artimiausią Omniva paštomatą. Omniva paštomatai veikia visą parą, todėl prekes gali atsiimti Jums patogu laiku.

Visi Lietuvoje veikiantys OMNIVA paštomatai: omniva.lt/verslo/pastomatu_adresai/vietos

Kaina:

nuo 3 Eur, priklausomai nuo siuntos dydžio.

Pristatymo terminai

Pristatymo laikas 1-4 darbo dienos .Esant paskelbtam karantinui ar kitiems judėjimo suvaržymams, siuntos gali vėluoti.

Siuntų saugojimo laikotarpis

OMNIVA paštomate siunta laikoma 7 kalendorines dienas po pranešimo gavimo, kad užsakymas jau pristatytas į OMNIVA paštomatą ir jį jau galima atsiimti. Apie pristatytą užsakymą būsite informuotas SMS žinute, nurodant paštomato durelių kodą. Tik su šiuo kodu galėsite atsiimti siuntą iš nurodyto paštomato. Saugokite durelių kodą iki to momento, kai atsiimsite užsakymą iš paštomato. Siuntos neatsiėmus per 7 kalendorines dienas, ji bus grąžinta atgal siuntėjui.

SVARBU! Priimant siuntą, patikrinkite jos būklę. Pastebėjus, kad pakuotė pažeista (šlapia, sutrinta ar pan.), prašome siuntos atsisakyti ir parašu nepatvirtinti jos priemimo. Apie atsisakytą siuntą informuokite el. paštu.

Siuntų sekimas

Siuntų sekimo informaciją galite rasti prisijungę prie puslapio Omniva.lt

Kilus klausimams dėl pristatymo kreipkitės el. paštu : dovanamedziotojui@gmail.com

Shopping Cart